Doświadczenie

W 2007 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie podjęłam pracę w sądzie na stanowisku asystenta sędziego. Praca asystenta polega głównie na propozycjach wyroków i postanowień sądu oraz pisaniu projektów uzasadnień tych orzeczeń.

 

W latach 2008 – 2017 byłam zatrudniona w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, a jednocześnie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie.

 

Pracowałam na część etatu w Wydziałach: I Cywilnym, VI Cywilnym, IV Gospodarczym, zaś pozostałą część etatu – w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Jednocześnie, jako asystent sędziego orzekającego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, podejmowałam dodatkowe czynności przy wydawaniu orzeczeń przez Sąd II instancji.

Powyższe pozwoliło mi zapoznać się ze sposobem funkcjonowania sądów, stosowaną praktyką oraz zasadami orzekania. Doświadczenie zdobyte w sądach zdecydowanie ułatwia przewidzieć – z dużym prawdopodobieństwem – jakie są szanse powodzenia danej sprawy.

 

 

Jednocześnie, od roku 2008 do dnia dzisiejszego, pełnię funkcję kuratora dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem i osób niepełnosprawnych oraz występuję przed Prokuraturą, lub sądami w procesach karnych jako oskarżyciel posiłkowy. Dodatkowo, pełnię funkcję kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu w sprawach o rozwód, w sprawach cywilnych i administracyjnych.

W okresie zatrudnienia w sądach odbyłam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W trakcie aplikacji odbyłam 3 – letnią praktykę w Kancelarii Madejski, Sasiński, Starowicz sp. partnerska radców prawnych – zajmującej się obsługą dużych spółek handlowych, a nadto praktykę w firmie windykacyjnej Intacto sp. z o.o.

Obecnie współpracuję z kancelariami radców prawnych i kancelariami adwokackimi w zakresie spraw odszkodowawczych i rodzinnych – w których dzielę się swoim doświadczeniem zdobytym w sądach.